automation conference

Октомври 4-7, 2015г.


Оставащи дни: -1432

УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Докладът (на български или английски език) трябва да бъде подготвен на MS Word за пряко репроду­циране до 4 (четири) страници формат А4 (210х297 мм), шрифт Times New Roman, страниците с по­лета 2 см, с изключение на горното поле на първата стра­ница: 4 см.

Глава: подравнена вляво с отстъп 1.5 см от лявата рамка, ограничаваща основния текст на доклада.

 

Заглавието е с главни букви удебелен шрифт 12 пункта. Ако докладът е на български език, заглавието се изписва и в превод на английски език под българския текст. След един празен ред се разполагат имената на авторите само с инициали и фамилни имена с удебелен шрифт 10 пункта. След един празен ред по-надолу се изброяват адреси за кореспонденция с наклонен шрифт 10 пункта. След два праз­ни реда се разполага кратко резюме на английски език (50-100 думи) с шрифт 8 пункта, а след още един пра­зен ред се изброяват до 5-6 ключови думи на английски език също с шрифт 8 пункта.

Текстът на доклада с шрифт 9 пункта започва след последния ред на главата и се оформя в две колони с раз­стояние 1 см между тях. Всеки параграф започва без отс­тъп и се отделя с един празен ред спрямо предния па­раг­раф. Заглавията на разделите на доклада са центрирани в рамките на колоната и са с главни букви. Заглавията на подразделите се отпечатват с наклонен шрифт, но без да се отпечатват на отделен ред, а направо в текста.

 

Графики, фигури и таблици се монтират в текста във вид, годен за преснимане.

Литературните източници се изброяват накрая според изискванията на списания Автоматика и информатика и Information Technologies and Control.

Образец за подготвяне на доклада може да бъде наме­рен на адрес www.sai.bg.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

- Информационни технологии

- Компютърни и комуникационни системии технологии

- Програмни системи и технологии

- Разпределени паралелни и грид изчисленияи системи

- Интернет технологии

- Теория на автоматичното управление

- Системи за автоматизация на производството

- Мониторинг и управление на комплексни системи

- Управление на технологични процеси

- Технически средства за автоматизация и контрол

- Изкуствен интелект и интелигентни системи

- Биоинформатика, биоавтоматика и биотехнологии

- Роботика и мехатроника

- Електрозадвижване и системи за управление

- Информационно общество

- Електронно обучение

automation conference
Национален организационен комитет

Председател: Н.Христова

Заместник председатели:  Д.Гочева, С. Димитров

Секретар: Е. Димитрова

Международен програмен комитет

Почетни председатели: Акад. В. Сгурев, Акад. К. Боянов

Председатели: И. Бачкова, К. Бошнаков

Заместник председател: К. Стоилова

Заместник председател за индустрията: В. Андреев

automation conference
Местоположение automation conference
Хотели
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ С ДДС

Автори на доклади (при съавторстово - един от тях): 240лв.

За членове на САИ: 60лв.

Участници без доклади (или съавтори): 30лв.

Сборник доклади на хартиен носител: 50лв.

 

Таксите могат да бъдат платени:

 

- По банковата сметка на САИ

IBAN: BG81BPBI79421044117201

BIC: BPBIBGSF

Юробанк България АД – клон София окръг

ул. Раковски 137, САИ

- В брой в САИ

ПОКАНА aYRkCiw0T4NEcKB/6901f98f6e5d79f86cc9a43d1c7138a0.pdf
НАЙ-ВАЖНИ СРОКОВЕ

Представяне на докладите: 31/05/2015

Отговор за приети доклади: 28/06/2015

Представяне на докладите в окончателен вид и плащане на таксата: 12/07/2015

Програма за конференцията: 25/09/2015

СПОНСОРИ

Спонсори

ПРОГРАМА

- ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

- ПОКАНЕНИ СИМПОЗИУМИ И СЕСИИ

- НАУЧНИ СЕСИИ

- МЛАДЕЖКА ШКОЛА

- ДИСКУСИЯ

- ФИРМЕНИ СЕМИНАРИ И ИЗЛОЖБИ